Kallelse till föreningsstämma

Kallelse

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Olver kallar härmed till
Ordinarie föreningsstämma månd. 2019-06-17 kl. 19.00 i föreningslokalen

Dagordning bifogas. Årsredovisning utdelas före stämman.

Ärende som medlem önskar få behandlat på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 2019-06-03 under adress Brf Olver.

Har du ej möjlighet att närvara på stämman kan du lämna fullmaktsblankett, ange på fullmakten vem du ställer fullmakten till. Lämna sedan fullmakten till någon i styrelsen. Fullmaktsblanketter finns att hämta på anslagstavlan utanför tvättstugan. Endast en fullmakt per hushåll.

Stenkullen 2019-05-28

_____________________________________________________________________

Dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

4 Fastställande av dagordning

5 Fastställande av röstlängd

6 Val av två justerare

7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

9 Föredragning av revisorns berättelse

10 Fastställande av resultat och balansräkning

11 Beslut om resultatdisposition

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13 Arvoden åt styrelse och revisor

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

15 Val av revisor

16 Val av ledamöter i valberedningen

17 Anmälda ärenden

18 Stämmans avslutande

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!!!

Vi avslutar med kaffe och tårta

Styrelsen i Brf Olver

Efter stämman håller styrelsen ett konstituerande möte.