Föreningsstämma 2017-05-15

Rättelse! Förra kallelsen är felaktig, det är den här som gäller. Jag ber om ursäkt för detta.

Hälsningar

Maria Hammarvid

Kallelse

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Olver kallar härmed till Ordinarie föreningsstämma månd. 2017-05-15 kl. 19.00 i föreningslokalen.

Dagordning bifogas.

Ärende som medlem önskar få behandlat på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 2017-05-01 under adress Brf Olver.

Har du ej möjlighet att närvara på stämman kan du lämna fullmaktsblankett till någon i styrelsen. Fullmaktsblanketter finns att hämta på anslagstavlan utanför tvättstugan. Endast en fullmakt per hushåll.

Stenkullen 2017-04-30

Styrelsen

_____________________________________________________________________
Dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

4 Fastställande av dagordning

5 Fastställande av röstlängd

6 Val av två justerare

7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

9 Föredragning av revisorns berättelse

10 Fastställande av resultat och balansräkning

11 Beslut om resultatdisposition

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13 Arvoden åt styrelse och revisor

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

15 Val av revisor

16 Val av ledamöter i valberedningen

17 Anmälda ärenden

18 Stämmans avslutande
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!!!
Styrelsen i Brf Olver
Efter stämman håller styrelsen ett konstituerande möte.