Kallelse till Extra föreningsstämma 2016-05-22

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Olver kallar härmed till

Extra föreningsstämma sönd. 2016-05-22 kl. 19.00 i föreningslokalen.

Dagordning bifogas.

Har du ej möjlighet att närvara på stämman kan du lämna fullmaktsblankett till någon i styrelsen. Fullmaktsblanketter finns att hämta på anslagstavlan utanför tvättstugan. Endast en fullmakt per hushåll.

Stenkullen 2016-05-10

Styrelsen

_____________________________________________________________________

Dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4 Fastställande av dagordning

5 Fastställande av röstlängd

6 Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet

7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

8 Fråga om ändring av stadgar

9 Stämmans avslutande

Enligt ordinarie föreningsstämmans beslut är förtydligande av texten i stadgeförslaget utförd enligt följande: §32, tredje stycket, första raden ändras från “Till lägenheten räknas:” till “Bostadsrättshavaren ansvarar för lägenheten. Till lägenheten räknas:”

Se ordinarie föreningsstämmoprotokollet 2016-03-14.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!!!

Styrelsen i Brf Olver