Kallelse till Årsstämma 2016-03-14

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Olver kallar härmed till

Ordinarie föreningsstämma måndag. 2016-03-14 kl. 19.00 i föreningslokalen.

Dagordning bifogas. Årsredovisning utdelas före stämman.

Har du ej möjlighet att närvara på stämman kan du lämna fullmaktsblankett till någon i styrelsen. Fullmaktsblanketter finns att hämta på anslagstavlan utanför tvättstugan. Endast en fullmakt per hushåll.

Mvh
Styrelsen

_____________________________________________________________________

Dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4 Fastställande av dagordning

5 Fastställande av röstlängd

6 Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet

7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

9 Föredragning av revisionsberättelsen

10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkning

11 Beslut om resultatdisposition

12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13 Beslut om arvoden åt styrelse och revisor

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

15 Val av revisor

16 Val av ledamöter i valberedningen

17 Fråga om ändring av stadgar

18 Anmälda ärenden

19 Stämmans avslutande

Förslaget på nya stadgar bifogas kallelsen.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!!!

Styrelsen i Brf Olver

Efter stämman håller styrelsen ett konstituerande möte.