Kallelse till Årsstämma 2015-06-11 kl.19:00

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Olver kallar härmed till

Ordinarie föreningsstämma Torsdag 2015-06-11 kl. 19:00

Ärenden som medlem önskar få behandlat på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 2015-05-28 under adress Brf Olver.
Har du ej möjlighet att närvara på stämman kan du lämna fullmaktsblankett till någon i styrelsen.
Fullmaktsblanketter finns att hämta på anslagstavlan utanför tvättstugan.
Endast en fullmakt per hushåll.

Stenkullen 2015-05-24

Styrelsen